ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012

Aυξημένες εισφορές για γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους από 1/1/2012
Αυξάνονται οι εισφορές, από 1η Ιανουαρίου 2012 για μια σημαντική ομάδα ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, κυρίως μηχανικών, γιατρών, φαρμακοποιών και δικηγόρων – συμβολαιογράφων, βάσει των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του εφαρμοστικού του νόμου. Παράλληλα, προβλέπεται και έμμεση αύξηση των εισφορών, καθώς ο ίδιος νόμος προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ σε επόμενη ασφαλιστική κλάση, ανά τριετία. Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κοινοποιήθηκε ήδη στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) περιγράφει τις αλλαγές που επέρχονται στο ύψος των εισφορών που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου। Αναλυτικά: 1. Επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά, πέραν της προβλεπόμενης, για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ύψος της πρόσθετης εισφοράς για τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – ΤΑΝ) ανέρχεται σε 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά. Πρόσθετη εισφορά προβλέπεται και για την ειδική προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ, ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.Αντίστοιχα, για τους τομείς των λοιπών κλάδων του ΕΤΑΑ καταβάλλεται πρόσθετη εισφορά 0,6% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, 0,4% για τον κλάδο πρόνοιας και 0,65% για τον κλάδο ασθένειας επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας όπως έχει διαμορφωθεί για το έτος 2011 (δηλαδή τα 693,35 ευρώ).2. Προβλέπεται για τους από 1/1/1993 και μετά ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, η υποχρεωτική υπαγωγή τους στην 1η ασφαλιστική κατηγορία κατά την πρώτη ασφάλισή τους στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, και η υποχρεωτική μετάταξή τους στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία, ανά τριετία, και πάντα την 1η του επομένου έτους στο οποίο συμπληρώθηκε η τριετία.Για παράδειγμα, ασφαλισμένος μετά την 1/1/1993 που ασφαλίστηκε στο ΤΣΜΕΔΕ ως μηχανικός από 8/5/2011 συμπληρώνει την πρώτη τριετία ασφάλισης το 2014, και συνεπώς από 1/1/2015 υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. Ειδικά για την Ειδική Προσαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ, ως κριτήριο για την συμπλήρωση της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου. Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος υπάγεται στην Ειδική Προσαύξηση εντός του 2013, οπότε για την Ειδική Προσαύξηση υπάγεται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2017.Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, αναφέρεται πως οι διατάξεις του νέου νόμου έχουν εφαρμογή και για όσους νέους ασφαλισμένους έχουν ήδη υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ. Κατά συνέπεια όσοι από αυτούς συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2011 τουλάχιστον τρία έτη ασφάλισης, μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012.Για παράδειγμα, νέος ασφαλισμένος που ασφαλίστηκε στο ΤΣΑΥ το 2002, υπάγεται υποχρεωτικά από 1/1/2012 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία.Αντίστοιχα, τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για τους τομείς των λοιπών κλάδων του ΕΤΑΑ.3. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των παραπάνω, ορίζεται η 1/1/2012.
Πηγή: www.dentalists.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: